« Långsamhetens lov | Main | Kommunikation är politisk makt »

2007-10-26

Sokrates 2.0

Vissa av oss har en tendens att upprepa oss. Därför är det ibland tillfälle att damma av de gamla grekerna. Redan de gamla grekerna visste att de flesta anföranden som börjar med "redan de gamla grekerna" brukar vara dåliga. Det finns emellertid tillfällen när det går att dra lärdomar av de gamla grekerna. Sokrates formulerar exempelvis en stark kritik mot skriftkonsten i Platons dialog Faidros och Platon tycks ansluta sig denna kritik till i Sjunde brevet. Låter det som pretentiöst dravel? Kanske - det bestämmer du - men det kan finnas anledning att fråga sig vad de gamla grekerna och då särskilt Sokrates skulle tyckt om nätet.

Det skrivna ordet saknar interaktivitet

Sokrates första kritik går ut på att det skrivna ordet saknar interaktivitet. Det skrivna ordet kan, likt en staty eller ett konstverk, inte svara på våra frågor utan upprepar bara det som den först sagt för det fall vi vill ha ett resonemang förklarat eller utrett. Det här störde den resonerande Sokrates som inte gärna använde skriftliga källor. Den kringvandrande filosofen Sokrates hade förvisso en egen verksamhet som ifrågasättare och hans synpunkt att ett liv utan ifrågasättande inte var värt att leva bör nog särskilt beaktas i detta sammanhang.

Det skrivna ordet har särskilt på senare år blivit synnerligen interaktivt. Först genom att boktryckarkonsten och det ökade utbudet av tidningar, tidskrifter och böcker gjort att man kan gå i polemik med författare och skribenter, om än långsamt, sedan genom den ökade hastigheten på kommunikationen genom digitaliseringen. Datorer har mycket hjälpt till med att göra det skrivna ordet interaktivt. Med hjälp av Internet och dess applikationer e-post och world wide web har det skrivna ordet inte blivit ”hugget i sten”, vilket ju ofta var fallet på Sokrates och Platons tid. Den senaste utvecklingen med ”bloggar” och kommentarssystem som många massmedier tillämpar har gjort det skrivna ordet synnerligen interaktivt. Man kan ofta kommentera den som uttalar någonting direkt, men om inte annat kan man online publicera en egen kommentar eller skicka en fråga till författaren.

Skrift ger inte kunskap

Sokrates andra kritik går ut på att skriften inte kan förmedla kunskap, att kunskap måste komma inifrån. Då den är fixerad och statisk kan den inte ge nya insikter. Den kan endast ge stöd för sådant vi redan tror oss veta.

Med hypertext och e-learning och andra medel för interaktivitet tycks denna pessimistiska syn på kunskapsinhämtning via text till viss del ha grund för modifiering. Tekniken har emellertid idag inte nått så långt att man kan säga att Sokrates andra kritik helt faller. Det torde vara så att de flesta trots allt har lättare att lära sig och verkligen förstå ett fenomen genom att studera det enligt en sokratisk metod jämfört med att läsa in kunskapen ur en bok. Det finns få elektroniska hjälpmedel idag som är jämförbara med diskussion med en lärare.

Anpassning till läsaren saknas

Sokrates tredje kritik går ut på att texten inte gör skillnad på olika typer av läsare. En läsare kan helt missförstå en text utan att texten kan försvara sig eller rätta till missförstånd.

När det gäller den tredje kritiken så torde Sokrates invändning förutsätta en mycket aktiv elev. Så var säkerligen fallet med de flesta Sokrates mötte, men när det gäller andra elever och även lärare kan det säkert finnas fall där lärare fungerar som en talande lärobok och eleven som en passiv mottagare. Det Sokrates säger blir då närmast en pedagogisk invändning mot ut- och inlärning i form av korvstoppning och inte en kritik av just det skrivna ordet. I vilket fall är kritiken mer allmängiltig än just att hänföra sig till det skrivna.

Minnet försvagas

Sokrates fjärde kritik går ut på att skriften försvagar minnet. Det ger artificiellt minne, men riskerar att försvaga det verkliga minnet.

Denna fjärde kritik är svårare att ta på allvar än Sokrates första tre kritiker. Det ligger här nära till hands att ta fasta på Sokrates ord: ” Och nu må det vara slut med vårt skämt om talarkonsten”. Den historiska kontexten ger emellertid vid hand att Sokrates ansåg minneskonsten vara synnerligen viktig. Idag kan det vara svårare att se värdet i denna, men om vi tänker oss att man skall vara snabbtänkt och en god retoriker är ett gott minne att föredra framför möjligheten att slå upp svaret på en given fråga i en bok. Minnet var viktigt för Sokrates, men hans kritik mot skriften som minnesförsvagare ter sig svag idag. Inte minst sedan det är en känd och använd minnesteknik att skriva ned saker för att komma ihåg dem (det så kallade skriftminnet).

Jag bör kanske även i detta sammanhang nämna Platons Sjunde brevet där Platon framhåller att skriftens funktion är begränsad till minnesstöd. Platon tycks sålunda mena att Sokrates varit allvarlig i sin kritik av skriften, men också att han till skillnad från Sokrates ser ett värde i text som minnesstöd (det något problematiska förhållandet att vi känner Sokrates skriftkritik genom just Platons skrifter lämnar jag därhän).

Sokrates skulle gillat Web 2.0

Fenomenet som Tim O'Reilly kallat Web 2.0, med utvecklingen kring så kallade sociala medier gör webben ytterligare interaktiv och användaren genererar sitt eget samtal och innehåll på ett sätt som torde tilltalat till och med de gamla grekerna.

Det kanske inte är den fullständiga demokratiseringen av ordet, som man lätt kan förledas tro vid det första intrycket, då det fortfarande krävs att man kan nå en publik för att göra sig hörd, men det är betydligt mer interaktivt än vad som Sokrates kritik ger vid handen skulle vara möjligt.

Sokrates kritik mot skriftkonstnen blir alltså mindre och mindre relevant i en värld där interaktiviteten flyttar in i texten och texten flyttar ut i interaktiviteten. Eller för den som tycker att den sista meningen bara var pretentiöst dravel:

Redan de gamla grekerna gillade web 2.0.

Mikael Pawlo

TrackBack

TrackBack URL for this entry:
https://www.typepad.com/services/trackback/6a00d8342d625553ef00e54efeafc18833

Listed below are links to weblogs that reference Sokrates 2.0:

Comments

Feed You can follow this conversation by subscribing to the comment feed for this post.

The comments to this entry are closed.